ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

Posted by Deyan Emilov 12/09/2016 0 Comment(s) Европейски проекти,

Нитекс ЕООД започна изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.001-0263-C01 "Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Нитекс ЕООД", съфинансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 816 243 лв., от които 367 309,35 лв. безвъзмездна финансова помощ. Общата цел на проекта е разширяване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Нитекс ЕООД чрез внедряване в дейността на дружеството на високопроизводително оборудване, съобразено с последните достижения в сектора на пасмантерията.

С цел подобряване на производствения капацитет на компанията и експортния й потенциал с настоящия проект се предвижда закупуването на 12 бр. нови машини.
Специфичните цели на проекта са:

  • Повишаване на производствения капацитет над 2 пъти спрямо съществуващия към момента в звено "Тъкачни машини";
  • Разнообразяване на асортимента на предлаганите от компанията продукти;
  • Нарастване на приходите от износ през 2020 г. 2,87 пъти в сравнение с 2014 г.

Постигането на целите на проекта ще позволи на дружеството да разшири, оптимизира и разнообрази производствената си дейност си възоснова на повишен обем продукция, разнообразен продуктов асортимент и оптимизирани производствени разходи чрез въвеждане на високотехнологично и ресурсноефективно оборудване, съобразено с европейските стандарти.

 

 

 

 

НИТЕКС ЕООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0263-C01, обявява процедура за избор на изпълнител – „Публична покана“ с предмет: „Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на тъкачни машини - 12 бр., както следва:  - Машина за лентово тъкане (еластични и нееластични ленти) – 12 работни глави максимална работна ширина до 22 мм - 2 бр.; - Машина за лентово тъкане (еластични и нееластични ленти) - 8 работни глави максимална работна ширина до 30 мм - 3 бр.; - Машина за лентово тъкане (еластични и нееластични ленти) - 8 работни глави максимална работна ширина до 50 мм - 4 бр.; - Машина за лентово тъкане (еластични и нееластични ленти) - 6 работни глави максимална работна ширина до 70 мм - 2 бр.; - Машина за лентово тъкане (еластични и нееластични ленти) - 2 работни глави максимална работна ширина до 170 мм - 1 бр.“

 

 

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от тук.