Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на Електрически стакер

Posted by Deyan Emilov 08/12/2017 0 Comment(s) Европейски проекти,

Нитекс ЕООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0815-C01, обявява процедура за избор на изпълнител – „Публична покана“ с предмет: „Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на Електрически стакер".

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от следните линкове:

  1. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
  2. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
  3. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
  4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
  5. ОФЕРТА
  6. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
  7. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА