Повишаване на енергийната ефективност в Нитекс ЕООД

Posted by Deyan Emilov 06/03/2018 0 Comment(s) Европейски проекти,

Нитекс ЕООД започна изпълнението на проект № BG16RFOP002-3.001-0815-C01 "Повишаване на енергийната ефективност в Нитекс ЕООД", съфинансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 488 900 лв., от които 348 510 лв. безвъзмездна финансова помощ. Общата цел на проекта е постигане на устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността на Нитекс ЕООД чрез подобряване на енергийната ефективност и намаляване на енергопотреблението в производствената дейност на дружеството.

 

Специфичните цели на проекта са:

 • Реализиране на инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи с цел увеличаване на енергийната ефективност на Нитекс ЕООД, повишаване на производствения капацитет на дружеството и оптимизиране на производствените разходи за единица продукция;
 • По-добра ефективност на производството по отношение на консумацията на енергия;
 • Намаляване на разходите за електроенергия за единица продукция;
 • Ефективно и рационално използване на ресурсите в производствения процес на дружеството;
 • Oптимизиране на себестойността на продуктите на дружеството.

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са два вида - количествени и качествени:

1. Количествени:

 • Икономия на електроенергия - енергийни спестявания от 83 307,53 kWh годишно, което представлява понижение с 50,06 % спрямо базовата линия.
 • Фактор на енергийни спестявания - 67,61 %.
 • Общо намаление на количествата СО2 - 67,51 тона/год.
 • Вътрешна норма на възвръщаемост - 18,39 %.
 • Срок на откупуване на инвестициите - 5,01 години.

2. Качествени:

 • Изпълнени мерки за енергийна ефективност, съгласно препоръки от извършено енергийно обследване.
 • Повишена конкурентоспособност и постигнат устойчив растеж на дружеството.
 • По-ресурсно ефективен и по-екологосъобразен производствен процес.