НИТЕКС ЕООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ № BG16RFOP002-6.002-0646-C01

Posted by Deyan Emilov 24/10/2022 0 Comment(s) Европейски проекти,

НИТЕКС ЕООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-6.002-0646-C01 "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност", финансиран по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 225 750 лв., от които 112 875 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.

 

Кратко описание на проекта: Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност.

 

Общата цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

 

Очакваните резултати от реализацията на проекта  се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на МСП, включително и  НИТЕКС ЕООД, което, от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката.