Новини

НИТЕКС ЕООД ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ

НИТЕКС ЕООД ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ № BG16RFOP002-6.002-0646-C01

НИТЕКС ЕООД приключи изпълнението на дейности по проект № BG16RFOP002-6.002-0646-C01"

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност", финансиран по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта: Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност.

Общата цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Постигнатите резултати от реализацията на проекта се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на МСП, включително и на НИТЕКС ЕООД, което, от своя страна, спомогна за преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност.